ywtl.net
当前位置:首页>>关于高一2015-2016英语周报第35期答案的资料>>

高一2015-2016英语周报第35期答案

你自己能掌握好才是王道哦

英语周报高一课标2015-2016 第37期答案 高一英语下学期阶段检测(一)参考答案及部分解析 参考答案 1-5BABCA 6-10BCBCB 11-15CAACB 16-20 CABCC 21-25 DCABB 26-30 DACBB 31-35AADCB 36-40 AEGCD 41-45CDBAB 46-50 DACBD 51-55ACCBA 56-60DCBAA ...

英语周报高一课标2015-2016 第39期答案 Book 3 Unit 4 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ACBCA 6-10CABCB 11-15 CAABC 16-20CCBAB 21-25 BDACC 26-30DBACA 31-35 DBBDC 36-40EBCGA 41-45 DBCAD 46-50BACBC 51-55 DCABA 56-60DCBDA 61. the 62.ex...

高一英语周报课标2015-2016 第34期答案 Book 3 Unit 2 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ABCCA 6-10ACBAC 11-15 CAABC 16-20BCBCB 21-25 BBCCD 26-30 ACAAB 31-35 BDDBC 36-40BGCFD 41-45 BACAD 46-50CABCB 51-55 DABCD 56-60BDACB 61. who / th...

高一英语周报课标2015-2016 第34期答案 Book 3 Unit 2 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ABCCA 6-10ACBAC 11-15 CAABC 16-20BCBCB 21-25 BBCCD 26-30 ACAAB 31-35 BDDBC 36-40BGCFD 41-45 BACAD 46-50CABCB 51-55 DABCD 56-60BDACB 61 who / th...

英语周报课标2015-2016高一 第32期 Book 3 Unit 1 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 CBACC 6-10BAACB 11-15 CABAC 16-20BCAAC 21-25 BCADD 26-30BAADC 31-35 BABCC 36-40FEADC 41-45 BADCB 46-50ADCBA 51-55 DCBAD 56-60CDBAC 61. which / that ...

高一课标英语周报2015-2016第24期 参考答案 1-5 BCCBC 6-10BCABA 11-15 ACCAB 16-20ABBCC 21-25 CCADB 26-30 CBCAA 31-35 CDDCD 36-40BGDEF 41-45 ACBBC 46-50DABAC 51-55 BCDAD 56-60 BCADB 61. a 62.especially 63. whom 64.It 65. has given ...

高一2015-2016新课程英语周报第十期答案 高一新课程第10期参考答案及部分解析 [参考答案] 专项技能训练(10) 1-5 BACBA 6-10BCABC 11-15 ACABC 16-20ABACB 21-25 BDABC 26-30DCDCD 31-35 BABDC 36-40DCABA 阅读理解专项训练(10) 1-4 DBCB 5-8...

1/BC BCADDABCCCCBA B B A B D D A C C B B B A B 2/Kind tall shy asking why got his head in a book He doesn't care how I look

高二英语周报外研综合版2015~2016第35期答案 高二英语下学期期中综合复习(二)参考答案及部分解析 参考答案 1-5 CCDCA 6-10BDBDA 11-15 BABAD 16-20 EBDGF 21-25 ABCAB 26-30 CCDBB 31-35 CCDBC 36-40 DADBB 41. really 42.that 43. hunting 4...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ywtl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com