ywtl.net
当前位置:首页>>关于高一2015-2016英语周报第35期答案的资料>>

高一2015-2016英语周报第35期答案

你自己能掌握好才是王道哦

学习的过程是少不了的,要自己认真对待才好,高考,以后,英语都是很需要的,你可以在abc36O跟着外国老师学,每天多交流,把英语说起来会简单很多,自己要努力。

英语周报高一课标2015-2016 第37期答案 高一英语下学期阶段检测(一)参考答案及部分解析 参考答案 1-5BABCA 6-10BCBCB 11-15CAACB 16-20 CABCC 21-25 DCABB 26-30 DACBB 31-35AADCB 36-40 AEGCD 41-45CDBAB 46-50 DACBD 51-55ACCBA 56-60DCBAA ...

高一英语周报课标2015-2016 第34期答案 Book 3 Unit 2 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ABCCA 6-10ACBAC 11-15 CAABC 16-20BCBCB 21-25 BBCCD 26-30 ACAAB 31-35 BDDBC 36-40BGCFD 41-45 BACAD 46-50CABCB 51-55 DABCD 56-60BDACB 61. who / th...

英语周报课标2015-2016高一 第32期 Book 3 Unit 1 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 CBACC 6-10BAACB 11-15 CABAC 16-20BCAAC 21-25 BCADD 26-30BAADC 31-35 BABCC 36-40FEADC 41-45 BADCB 46-50ADCBA 51-55 DCBAD 56-60CDBAC 61. which / that ...

英语周报高一课标2015-2016 第39期答案 Book 3 Unit 4 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ACBCA 6-10CABCB 11-15 CAABC 16-20CCBAB 21-25 BDACC 26-30DBACA 31-35 DBBDC 36-40EBCGA 41-45 DBCAD 46-50BACBC 51-55 DCABA 56-60DCBDA 61. the 62.ex...

高一英语周报课标2015-2016 第34期答案 Book 3 Unit 2 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ABCCA 6-10ACBAC 11-15 CAABC 16-20BCBCB 21-25 BBCCD 26-30 ACAAB 31-35 BDDBC 36-40BGCFD 41-45 BACAD 46-50CABCB 51-55 DABCD 56-60BDACB 61 who / th...

英语周报高一课标2015-2016 第36期答案 Book 3Unit 3 参考答案及部分解析 参考答案 1-5CBBCA 6-10ACAAB 11-15BCACA 16-20 CCBAA 21-25 CBABD 26-30 ACBDA 31-35DDCBB 36-40 CAGEF 41-45BACDD 46-50 ABBCD 51-55 ACBDA 56-60 CBADC 61.patience 6...

高一2015-2016新课程英语周报第十期答案 高一新课程第10期参考答案及部分解析 [参考答案] 专项技能训练(10) 1-5 BACBA 6-10BCABC 11-15 ACABC 16-20ABACB 21-25 BDABC 26-30DCDCD 31-35 BABDC 36-40DCABA 阅读理解专项训练(10) 1-4 DBCB 5-8...

英语周报高一课标2015-2016 第47期 Book 4 Unit 2 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ACABA 6-10CBACC 11-15 ABBAC 16-20BABCB 21-25 CBDDA 26-30 BCADC 31-35 BDBBA 36-40CABFG 41-45 ACBBD 46-50CBAAC 51-55 DCBDA 56-60 BACBD 61. actually 62...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ywtl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com