ywtl.net
当前位置:首页>>关于英语周报高二新课程2016-2017第四期答案的资料>>

英语周报高二新课程2016-2017第四期答案

英语周报高二新课程2016-2017第四期答案 高二新课程第4期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 BCBCA 6-10ABCAB 11-15 BAACB 16-20BACAC 21-25 CBADB 26-30 CBCCB 31-35 DCDCC 36-40 GBFEA 41-45 BABDC 46-50 CDABA 51-55 CCDBA 56-60 DCABD 61. n...

英语周报2016-2017高二新课程第42期答案 高二新课程第42期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 BABCB 6-10BAACA 11-15 ACBAC 16-20BCBAB 21-25 DBDBD 26-30DBBDB 31-35 ADBBC 36-40FGAEB 41-45 BDACB 46-50CBCDA 51-55 DBDCC 56-60BDBDC 61. figh...

高二新课程第8期参考答案[参考答案]1-5 BCACB 6-10 BCBAC 11-15 BCACB 16-20 AABCB注:不知道为什么每个年级新课程第8期的答案都只有这么一点点儿,且没有解析。

Sitting in the

英语周报高二课标2016-2017学年第四期 Book 5 Unit 2 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 ACBAC 6-10CBABB 11-15 CAABB 16-20CABCB 21-25 CADDA 26-30DDBAC 31-35 ABDAD 36-40BEFCG 41-45 CBDBA 46-50CABAD 51-55 BDCDD 56-60 ADCCB 61. a 62. whi...

Hongkong, to be educated in an English

一、1.Chew2.Comics 3.anymore 4.chat 5.candy 二、1.watching2.has changed 3.used 4.learning 5.get6.to dance 7.like 三、1.allday 2.chat with 3.take to 4.has changed;past few years 5.play basketball; on6.Are;afraid/terrified of; in...

英语周报高二课标2016-2017学年第4期答案 Book 5 Unit 2 参考答案及部分解析 参考答案 1-5 BCBCA 6-10ABACC 11-15 ABACB 16-20BBACA 21-25 CCDDD 26-30BDBBA 31-35 CACBC 36-40FBGDA 41-45 CABDB 46-50CADBA 51-55 BDCDD 56-60ADCBC 61. enjoyab...

2016--2017高二新课程第2期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 CBABC 6-10 CBBCC 11-15 AACAA 16-20 BAABB 21-25 DCCBB 26-30 CDBDC 31-35 BDCDB 36-40 CEBFD 41-45 CDBBA 46-50 DCDCC 51-55 DBDCB 56-60 DBCBC 61. the 62. it 63. walking 64. ...

英语周报高二新课程2016-2017第十二期答案 高二新课程第12期参考答案及部分解析 [参考答案] 1-5 CABCA 6-10ABCCB 11-15 BABCA 16-20 AABCA 21-25 CDBDA 26-30 CCDDB 31-35 ACBCB 36-40 GDAFB 41-45 ACBDC 46-50 BDABB 51-55 CDBAA 56-60 CABBD 6...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ywtl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com